CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 11 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy In trang
31/10/2023 05:01 CH

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 11 năm 2023

-----

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước.

2. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và bảo vệ người tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giám định, định giá tài sản theo Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông.

4. Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và bảo vệ người tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giám định, định giá tài sản theo Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương.

5. Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

6. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân và xử lý đơn thư.

II. LỊCH CỤ THỂ:

- Ngày 03 tháng 11 năm 2023:

+ Phó Trưởng Ban tham dự Hội nghị Cụm thi đua số IV tại tỉnh Kiên Giang.

+ Phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ.

- Ngày 06 tháng 11 năm 2023:

+ Giao ban lãnh đạo.

+ Trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân tháng 11 năm 2023.

 - Ngày 07 tháng 11 năm 2023:  Sinh hoạt chi bộ định kỳ.

- Từ ngày 06/11 đến ngày 10/11/2023:

+ Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và bảo vệ người tố cáo; công tác PCTNTC và giám định, định giá tài sản theo Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông.

+ Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và bảo vệ người tố cáo; công tác PCTNTC và giám định, định giá tài sản theo Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương.

+ Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo kết quả công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước.

+ Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

- Từ ngày 10/11 đến ngày 15/11/2023:

+ Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

+ Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 13 tháng 11 năm 2023:

+ Giao ban lãnh đạo.

+ Làm việc với Đoàn Kiểm tra 1287 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Ngày 14 tháng 11 năm 2023: Tham dự họp giao ban liên ngành khối nội chính.

- Ngày 15 tháng 11 năm 2023:  Tham dự tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ngày 20 tháng 11 năm 2023: Giao ban lãnh đạo

- Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 11 năm 2023: Xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 11 năm 2023.

- Ngày 22 tháng 11 năm 2023: Trình Báo cáo kết quả công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh tháng 11/2023 và kết quả thực hiện các kết luận tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo.

- Ngày 23 tháng 11 năm 2023: Trưởng Ban tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 51.

- Ngày 24 tháng 11 năm 2023: Tham dự Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tháng 11/2023.

- Ngày 25 tháng 9 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023: Trưởng Ban tham dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra 1287 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ngày 27 tháng 11 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Ngày 28 tháng 11 năm 2023: Tham dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14.

- Ngày 30 tháng 11 năm 2023:

+ Ban hành Chương trình công tác tháng 12 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

+ Ban hành Báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tháng 11 năm 2023.

Ngoài Chương trình trên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp.

 

 

Lượt xem: 33