Chương trình công tác tháng 4 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy In trang
31/03/2023 05:10 CH

   I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

   1. Báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xét xử đối với Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

   2. Triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và công tác phát hiện, xử lý sai phạm kinh tế, chức vụ tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường.

   3. Hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33 - CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập ” trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành.

   4. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân và xử lý đơn thư.

   II. LỊCH CỤ THỂ:

   - Ngày 03 tháng 4 năm 2023:

     + Trưởng ban dự các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Đà Lạt – Lâm Đồng (03/4/1975 – 03/4/2023).

     + Báo cáo tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 3 năm 2023.

   - Từ ngày 03 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

   - Ngày 04 tháng 4 năm 2023: Sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

   - Ngày 05 tháng 4 năm 2023:

     + Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ.

     + Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 05 vụ án, vụ việc đã giải quyết xong.

     + Tham dự đối thoại với một số hộ dân Lô 90.

   - Từ ngày 05 đến ngày 06 tháng 4 năm 2023: Lãnh đạo Ban tham dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp với Cục Chính Quân khu 7 tại Long An.

   - Ngày 06 tháng 4 năm 2023:

     + Trưởng ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 43.

     + Trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân tháng 4 năm 2023.

   - Ngày 07 tháng 4 năm 2023: Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xét xử đối với Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh và 04 đảng viên là cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh.

   - Từ ngày 09 đến 15 tháng 4 năm 2023: Lãnh đạo Ban tham gia Đoàn đại biểu Ngành Nội chính Đảng thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa.

   - Ngày 10 tháng 4 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

   - Ngày 11 tháng 4 năm 2023:

     + Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực định kỳ tháng 4 năm 2023.

     + Hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Đảng uỷ Quân sự tỉnh.

   - Ngày 12 tháng 4 năm 2023: Tham gia báo cáo chuyên đề cho lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và tương đương khoá 86 tại Trường Chính trị tỉnh.

   - Ngày 13 tháng 4 năm 2023: Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Kế hoạch danh mục lưu trữ.

   - Ngày 14 tháng 4 năm 2023:

     + Tham dự họp giao ban liên ngành khối nội chính.

    + Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xét xử đối với Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh và 04 đảng viên là cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh.

   - Ngày 15 tháng 4 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

   - Ngày 17 tháng 4 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

   - Từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023: Triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và công tác phát hiện, xử lý sai phạm kinh tế, chức vụ tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường.

   - Từ ngày 18 đến 24 tháng 4 năm 2023: Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33 - CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập” trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành.

   - Ngày 20 tháng 4 năm 2023: Ban hành văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương Báo cáo kết quả tự rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

   - Ngày 21 tháng 4 năm 2023: Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

   - Ngày 24 tháng 4 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

   - Ngày 25 tháng 4 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

   - Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 4 năm 2023: Xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 4 năm 2023.

   - Ngày 28 tháng 4 năm 2023: Xây dựng Chương trình công tác tháng 5 năm 2023.

   Ngoài Chương trình trên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp.

Lượt xem: 153