Sau cuốn sách “Vững tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, khó khăn nào cũng vượt qua” (NXB Chính trị quốc gia Sự Thật, phát hành năm 2018), cán bộ, đảng viên chúng ta tiếp tục được nghiên cứu tác phẩm “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành tháng 4 năm 2019 Xem thêm
Kết quả, UBKT Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 31 văn bản liên quan đến công tác PCTN và ban hành 39 văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, làm cơ sở cho UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ Xem thêm