Chương trình công tác tháng 7 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy In trang
29/06/2023 10:07 SA

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định, kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục triển khai Đoàn Kiểm tra 46 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

3. Tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban Nội chính Trung ương với ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương 06 tháng đầu năm 2023.

4. Chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và giao ban Khối Nội chính tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

5. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân và xử lý đơn thư.

II. LỊCH CỤ THỂ:

- Ngày 03 tháng 7 năm 2023:

+ Giao ban lãnh đạo.

+ Báo cáo tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2023.

- Ngày 04 tháng 7 năm 2023: Sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

- Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 7 năm 2023:

+ Đoàn Kiểm tra 46 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc với một số cơ quan, đơn vị phục vụ công tác kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Xây dựng.

+ Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định, kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 05 tháng 7 năm 2023: Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ.

- Ngày 06 tháng 7 năm 2023: Trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân tháng 7 năm 2023.

- Ngày 10 tháng 7 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 năm 2023: Trưởng ban dự kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp giữa năm) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

- Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 năm 2023: Đoàn Kiểm tra 46 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục làm việc với một số cơ quan, đơn vị phục vụ công tác kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Xây dựng.

- Ngày 12 tháng 7 năm 2023:

+ Tổ chức Hội thảo cấp chuyên gia về công tác giám định tư pháp.

+ Tham dự họp giao ban liên ngành khối nội chính.

- Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7 năm 2023: Chuẩn bị các nội dung, tài liệu  phục vụ họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và giao ban Khối Nội chính tỉnh.

- Từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 7 năm 2023: Công bố Quyết định, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 15 tháng 7 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ngày 17 tháng 7 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Ngày 19 tháng 7 năm 2023: Tham dự họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và giao ban Khối Nội chính tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2023.

- Ngày 21 tháng 7 năm 2023:

+ Buổi sáng: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

+ Buổi chiều: Hội nghị cán bộ chủ chốt sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

- Ngày 24 tháng 7 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Từ ngày 24 đến 31 tháng 7 năm 2023: Triển khai Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2023: Hoàn chỉnh Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 7 năm 2023.

- Ngày 25 tháng 7 năm 2023:

+ Tham dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

+ Tham dự tiếp công dân định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ngày 26 tháng 7 năm 2023: Trưởng ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 47.

- Ngày 27 tháng 7 năm 2023:

+ Lãnh đạo Ban viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

+ Tham dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng.

- Ngày 28 tháng 7 năm 2023:

+ Tham dự buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm và Thành ủy Bảo Lộc về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đảng.

+ Ban hành Chương trình công tác tháng 8 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ.  

- Ngày 31 tháng 7 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

Ngoài Chương trình trên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp.

Lượt xem: 98