Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27) vừa được ban hành ngày 09/11/2022. Đây là Nghị quyết chuyên đề của Đảng về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, theo đó, 08 đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được ghi nhận. Việc khẳng định các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thể hiện tư duy mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong đổi mới hệ thống chính trị, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng lý luận nhận thức cũng như giúp xác định rõ mục tiêu cần đạt được trong xây dựng, hoàn thiện mô hình, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mối quan hệ giữa các thiết chế trong bộ máy nhà nước, là cơ sở để giải quyết tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, mối quan hệ Nhà nước, thị trường và xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong tình hình mới. Xem thêm
Điều 26 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị Xem thêm
Những nội dung này được nêu rõ tại Điều 22 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị Xem thêm
Nội dung này được nêu rõ tại Điều 29 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị Xem thêm
Hỏi: Xin cho biết những trường hợp đảng viên vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ như thế nào thì bị xử lý kỷ luật? Xem thêm
Hỏi: Xin cho biết những quy định của pháp luật về dấu hiệu giao dịch đáng ngờ của tội rửa tiền và trách nhiệm của cơ quan chức năng đối với hành vi này như thế nào? Xem thêm
Hỏi: Xin cho biết những quy định của pháp luật về tội rửa tiền và việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền như thế nào? Xem thêm
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, đánh dấu một giai đoạn mới của sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở nước ta. Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới có chất lượng, hiệu quả, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng CNXH ở nước ta, trước hết, cần phải đổi mới tư duy, nhận thức để có tư duy, nhận thức mới, đúng về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Xem thêm
Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng,tiêu cực hiện nay, cần nghiên cứu, vận dụng sáng tạo quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống chủ nghĩa cá nhân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xem thêm
uy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phòng, chống tội phạm (theo Điều 18, 19 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị) Xem thêm
Trang 1/3Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối