Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy In trang
02/06/2023 10:05 SA

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Báo cáo và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và công tác phát hiện, xử lý sai phạm kinh tế, chức vụ tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

2. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định, kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023.

4. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân và xử lý đơn thư.

II. LỊCH CỤ THỂ:

- Ngày 01 tháng 6 năm 2023: Báo cáo tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 5 năm 2023.

- Ngày 02 tháng 6 năm 2023:

+ Hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

+ Họp Đoàn Kiểm tra 34 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Trình Báo cáo sơ kết 01 năm kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Sinh hoạt Chi bộ định kỳ.

- Ngày 05 tháng 6 năm 2023:

+ Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ.

+ Giao ban lãnh đạo.

- Ngày 06 tháng 6 năm 2023: Trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân tháng 6 năm 2023.

- Từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 6 năm 2023:  Báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo một số nội dung liên quan tới tình hình an ninh trật tự tại thôn Tân Hiệp, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà. 

- Ngày 09 tháng 6 năm 2023: Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Từ ngày 12 – 22 tháng 6 năm 2023: Trưởng ban đi công tác nước ngoài.

- Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 năm 2023:

+ Tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đối với Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương.

+ Nghiên cứu, tham mưu xây dựng Chuyên đề “Cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”.

- Ngày 14 tháng 6 năm 2023: Tham dự họp giao ban liên ngành khối nội chính.

- Ngày 15 tháng 6 năm 2023:

+ Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo, Thông báo Kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và công tác phát hiện, xử lý sai phạm kinh tế, chức vụ tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Tham dự tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ngày 19 tháng 6 năm 2023:

+ Giao ban lãnh đạo.

+ Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 6 năm 2023:

+ Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định, kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành.

+ Hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 và phương, hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

+ Ban hành Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh uỷ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

- Ngày 25 tháng 6 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ngày 26 tháng 6 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Từ ngày 26 đến 30 tháng 6 năm 2023: Triển khai Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 27 tháng 6 năm 2023:

+ Trưởng ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 46.

+ Ban hành Chương trình công tác tháng 7 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ.  

- Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 2023: Trưởng ban dự Hội nghị Tỉnh uỷ giữa nhiệm kỳ.

- Ngày 30 tháng 6 năm 2023:

+ Buổi sáng: Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI).

+ Buổi chiều: Tham dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ngoài Chương trình trên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp.

Lượt xem: 75