Mối quan hệ giữa kiểm soát quyền lực và PCTN luôn được Đảng và Nhà nước ta nhận thức sâu sắc và được khẳng định trong thực tiễn. Để PCTN, TC có hiệu quả, cần kiểm soát quyền lực một cách mạnh mẽ và toàn diện, nhắm đến đối tượng là tất cả các chủ thể của quyền lực công. Ngoài ra, kiểm soát quyền lực cũng cần bao quát tới các hoạt động gắn với quyền lực nhà nước, trong đó có hoạt động lập quy và hiểu theo nghĩa rộng là hoạt động xây dựng pháp luật. Bài viết nêu sự cần thiết kiểm soát quyền lực hành pháp và hoạt động lập quy cũng như việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập quy nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; đồng thời, nêu lên một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng kiểm soát các văn bản pháp quy hướng tới mục tiêu PCTN trong thời gian tới. Xem thêm
Khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” (Cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản; và nhất là khi các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm và triển khai quán triệt những nội dung cốt lõi của Cuốn sách này, trên mạng xã hội xuất hiện không ít các luận điệu xuyên tạc, phản động. Xem thêm
Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27) vừa được ban hành ngày 09/11/2022. Đây là Nghị quyết chuyên đề của Đảng về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, theo đó, 08 đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được ghi nhận. Việc khẳng định các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thể hiện tư duy mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong đổi mới hệ thống chính trị, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng lý luận nhận thức cũng như giúp xác định rõ mục tiêu cần đạt được trong xây dựng, hoàn thiện mô hình, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mối quan hệ giữa các thiết chế trong bộ máy nhà nước, là cơ sở để giải quyết tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, mối quan hệ Nhà nước, thị trường và xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong tình hình mới. Xem thêm
Điều 26 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị Xem thêm
Những nội dung này được nêu rõ tại Điều 22 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị Xem thêm
Nội dung này được nêu rõ tại Điều 29 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị Xem thêm
Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quy định tại Điều 17, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Xem thêm
Hỏi: Tham nhũng là gì? các hành vi như thế nào để bị coi là tham nhũng? Xem thêm
Hỏi: Xin cho biết những trường hợp đảng viên vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ như thế nào thì bị xử lý kỷ luật? Xem thêm
Hỏi: Xin cho biết những quy định của pháp luật về dấu hiệu giao dịch đáng ngờ của tội rửa tiền và trách nhiệm của cơ quan chức năng đối với hành vi này như thế nào? Xem thêm
Trang 1/5Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối