Bài 2: Nội dung cốt lõi, quan điểm chỉ đạo về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án Xem thêm
Bên cạnh những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử qua gần 40 năm đổi mới, đất nước ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; trong đó, tệ tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra, vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hướng tới sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tập trung xây dựng ba nền tảng mang tính chiến lược: thể chế, kinh tế và văn hóa. Xem thêm
Biểu hiện cụ thể của tình trạng sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức hiện nay có nhiều điểm giống với những biểu hiện mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra cách đây 50 năm, rõ nhất là trên lĩnh vực đầu tư công, quản lý đất đai... Xem thêm
Để khắc phục tình trạng, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần có cơ chế, chính sách đúng đắn và tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, sát với thực tiễn, đó là kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và biện pháp hành chính, kỷ luật, kỷ cương; giữa quản lý, giáo dục, rèn luyện của tổ chức và ý thức tự học, tự rèn, tự tu dưỡng của bản thân cán bộ,… Xem thêm
Hiện nay, Việc một số bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là một số cán bộ lãnh đạo, quản lý né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng do chủ quan là chính, thuộc về trách nhiệm của cả tổ chức và cá nhân Xem thêm
Ngày 27/10/2023, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Xem thêm
Căn cứ tại Điều 4 Quy định 131-QĐ-TW năm 2023 xác định 22 nhóm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán có 22 hành vi. Xem thêm
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với mục tiêu, phương châm, quan điểm chỉ đạo cụ thể. Xem thêm
Mối quan hệ giữa kiểm soát quyền lực và PCTN luôn được Đảng và Nhà nước ta nhận thức sâu sắc và được khẳng định trong thực tiễn. Để PCTN, TC có hiệu quả, cần kiểm soát quyền lực một cách mạnh mẽ và toàn diện, nhắm đến đối tượng là tất cả các chủ thể của quyền lực công. Ngoài ra, kiểm soát quyền lực cũng cần bao quát tới các hoạt động gắn với quyền lực nhà nước, trong đó có hoạt động lập quy và hiểu theo nghĩa rộng là hoạt động xây dựng pháp luật. Bài viết nêu sự cần thiết kiểm soát quyền lực hành pháp và hoạt động lập quy cũng như việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động lập quy nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; đồng thời, nêu lên một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng kiểm soát các văn bản pháp quy hướng tới mục tiêu PCTN trong thời gian tới. Xem thêm
Trang 1/6Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp   Cuối