Nhập câu hỏi
Trưng cầu giám định trong vụ án hình sự 21/12/2023
Tôi có vướng vào một vụ án hình sự và phải trưng cầu giám định. Vậy cho tôi hỏi quy định của pháp luật như thế nào về việc trưng cầu giám định trong vụ án hình sự?
Xem trả lời
Đảng viên vi phạm quy định quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ 21/11/2023
Hỏi: Xin cho biết những trường hợp đảng viên vi phạm quy định quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Xem trả lời
Định giá tài sản trong vụ án hình sự 21/11/2023
Xin cho biết, quy định của pháp luật như thế nào về định giá tài sản và khi nào thì cần phải yêu cầu định giá tài sản trong vụ án hình sự?
Xem trả lời
Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu 21/11/2023
Xin cho biết, quy định của pháp luật như thế nào về các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu?
Xem trả lời
Việc trưng cầu giám định trong vụ án hình sự 21/11/2023
Hỏi: Xin cho biết, quy định của pháp luật như thế nào về việc trưng cầu giám định trong vụ án hình sự?
Xem trả lời
Xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm những quy định về phòng, chống tham nhũng 26/10/2023
Hỏi: Xin cho biết những trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm những quy định về kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở mức độ nào thì bị xử lý kỷ luật?
Xem trả lời
Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phòng, chống tội phạm 26/10/2023
Hỏi: Xin cho biết những quy định mới của Đảng về những trường hợp vi phạm quy định về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và vi phạm quy định về phòng, chống tội phạm?
Xem trả lời
Xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm những quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản, kinh tế, tài chính, ngân hàng 26/10/2023
Hỏi: Xin cho biết những trường hợp vi phạm quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản, kinh tế, tài chính, ngân hàng ở mức độ nào thì bị xử lý kỷ luật?
Xem trả lời
Rửa tiền và quy định xử lý đối với tội rửa tiền 26/10/2023
Hỏi: Xin cho biết những quy định của pháp luật về tội rửa tiền và việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền như thế nào?
Xem trả lời
Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền 26/10/2023
Hỏi: Xin cho biết những trường hợp đảng viên vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Xem trả lời
Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước 26/10/2023
Xin cho biết những trường hợp vi phạm quy định bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Xem trả lời
đảng viên vi phạm quy định quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài 26/10/2023
Xin cho biết những trường hợp đảng viên vi phạm quy định quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Xem trả lời
đảng viên vi phạm quy định trong kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán 26/10/2023
Hỏi: Xin cho biết những trường hợp đảng viên vi phạm quy định trong kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Xem trả lời