Chương trình công tác tháng 10 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy In trang
02/10/2023 10:32 SA

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 10 năm 2023

 

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

2. Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ người tố cáo và công tác tiếp nhận, chuyển giao, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, công tác giám định, định giá tài sản đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông.

3. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề của Đề tài khoa học “Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

4. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân và xử lý đơn thư.

II. LỊCH CỤ THỂ:

- Ngày 02 tháng 10 năm 2023:

+ Giao ban lãnh đạo.

+ Tham dự tổng kết và trao giải Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

- Từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 10:

+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ người tố cáo và công tác tiếp nhận, chuyển giao, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, công tác giám định, định giá tài sản đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông.

+ Tiếp tục thực hiện các chuyên đề của Đề tài khoa học “Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 10: Xây dựng dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Ngày 06 tháng 10 năm 2023: Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ.

- Ngày 09 tháng 10 năm 2023:

+ Giao ban lãnh đạo.

+ Sinh hoạt chi bộ định kỳ.

+ Trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân tháng 10 năm 2023.

- Từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 10:

+ Hoàn chỉnh Báo cáo kết quả kiểm tra công tác công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ người tố cáo và công tác tiếp nhận, chuyển giao, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, công tác giám định, định giá tài sản đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông.

- Ngày 12 tháng 10 năm 2023:

+ Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

+ Tham dự họp giao ban liên ngành khối nội chính.

- Ngày 15 tháng 10 năm 2023:  Tham dự tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ngày 16 tháng 10 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10:

+ Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

+ Trình Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Báo cáo và Thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông.

+ Trình Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tháng 10/2023 và kết quả thực hiện các kết luận tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo.

+ Tập hợp và xây dựng báo cáo chuẩn bị cho cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh tháng 10/2023.

- Ngày 18 tháng 10 năm 2023: Trưởng Ban tham dự kỳ họp lần thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X.

- Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 10 năm 2023: Xây dựng và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 10 năm 2023.

- Ngày 23 tháng 10 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Ngày 24 tháng 10 năm 2023: Tham dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

- Ngày 25 tháng 9 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ngày 27 tháng 9 năm 2023: Trưởng Ban tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 50.

- Ngày 30 tháng 10 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Ngày 31 tháng 10 năm 2023:

+ Ban hành Chương trình công tác tháng 11 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

+ Ban hành Báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tháng 10 năm 2023.

Ngoài Chương trình trên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp.

Lượt xem: 72