Chương trình công tác tháng 8 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy In trang
28/07/2023 10:28 SA

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 8 năm 2023

 

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Triển khai Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề tài Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

4. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân và xử lý đơn thư.

II. LỊCH CỤ THỂ:

- Ngày 01 tháng 8 năm 2023: Ban hành Báo cáo tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 7 năm 2023.

- Từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023: Triển khai Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Từ ngày 02 tháng 8 năm 2023:

+ Họp Đoàn Kiểm tra 1308 kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh để phân công nhiệm vụ các thành viên đoàn.

+ Ban hành văn bản công bố Quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ngày 03 tháng 8 năm 2023:

+ Lãnh đạo Ban dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

+ Làm việc với các cơ quan tố tụng tỉnh về các vụ án, vụ việc.

- Ngày 04 tháng 8 năm 2023:

+ Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ.

+ Tổ chức Hội thảo khoa học về công tác giám định tư pháp.

+ Thông qua kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng ủy Sở Xây dựng.

- Ngày 07 tháng 8 năm 2023:

Sáng:  + Giao ban lãnh đạo.

           + Trình Thường trực Tỉnh uỷ ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân tháng 8 năm 2023.

Chiều: + Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo.

            + Sinh hoạt chi bộ định kỳ.

- Từ ngày 07 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023: Triển khai Đoàn 1308 kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại địa phương và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành và Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 2023: Trưởng ban tham dự làm việc với Đoàn Kiểm tra số 894 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số Đảng ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Ngày 14 tháng 8 năm 2023:

+ Giao ban lãnh đạo.

+ Tham dự họp giao ban liên ngành khối nội chính.

- Ngày 15 tháng 8 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Từ ngày 16 đến 18 tháng 8 năm 2023: Tiếp tục xây dựng Đề tài khoa học “Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Ngày 21 tháng 8 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Từ ngày 23 đến 25 tháng 8 năm 2023: Hoàn chỉnh Báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 8 năm 2023.

- Ngày 25 tháng 8 năm 2023: Tham dự tiếp công dân định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ngày 28 tháng 8 năm 2023: Giao ban lãnh đạo.

- Ngày 29 tháng 8 năm 2023: Trưởng ban dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 48.

- Ngày 30 tháng 8 năm 2023: Tham dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

- Ngày 31 tháng 8 năm 2023:

+ Hoàn chỉnh Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

+ Hoàn chỉnh Báo cáo tình hình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2023.

Ngoài Chương trình trên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp.

Lượt xem: 50