Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 06/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh In trang
07/02/2023 10:19 SA

Ngày 06 tháng 02 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 604