BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023 In trang
09/02/2023 10:50 SA

Căn cứ Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 08/02/2023 Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác và kiểm tra, giám sát năm 2023, trong đó tập trung một số nội dung như:

1. Về lĩnh vực công tác

- Tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản liên quan tới công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Hội nghị cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022 (ảnh minh họa)
Hội nghị cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022 (ảnh minh họa)

2. Về lĩnh vực kiểm tra, giám sát

Tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 như:

- Kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, ngừa, phát hiện, xử lý các sai phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực thi hành án;

- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và công tác phát hiện, xử lý sai phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra, giám sát;

- Kiểm tra công tác tiếp nhận, chuyển giao, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ người tố cáo.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2022

Ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp tại địa phương.

Trần Văn – Phòng theo dõi công tác nội chính

Lượt xem: 338