Chương trình công tác tháng 3/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng In trang
01/03/2024 04:44 CH

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 03 năm 2024

-----

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đoàn giám sát và tiến hành giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và một số cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ huyện Cát Tiên, Lạc Dương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng tiêu cực; thực hiện các kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

2. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác Nội chính, PCTNTC, CCTP trên địa bàn tỉnh quý I/2024, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024 và kết quả thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

3. Theo dõi, đôn đốc công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp.

4. Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp tỉnh.

5. Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân và xử lý đơn thư.

II. LỊCH CỤ THỂ

Ngày 01 tháng 3 năm 2024:

- Đ/c Trưởng ban tham dự Kỳ họp lần thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.

- Tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Thông báo kết luận tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh tháng 02/2024.

Ngày 04 tháng 3 năm 2024:

- Đ/c Trưởng Ban tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 58.

- Sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2024.

- Họp giao ban lãnh đạo.

Từ ngày 05 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 2024:

Triển khai Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát “Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và bảo vệ người tố cáo; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực” “Việc thực hiện các kết luận kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên, Lạc Dương.

Ngày 05 tháng 3 năm 2024:

 Phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ.

Ngày 11 tháng 3 năm 2024:

- Đ/c Trưởng Ban tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 59.

- Họp giao ban lãnh đạo.

Ngày 12 tháng 3 năm 2024:

Tham dự họp giao ban liên ngành khối nội chính.

Ngày 15 tháng 3 năm 2024:

- Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tổng kết Chỉ thị số 34-CT/TW và công tác thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2023.

- Tham dự tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh.

Ngày 16 tháng 3 năm 2024:

Tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đối với Đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ngày 18 tháng 3 năm 2024:

- Đ/c Trưởng Ban tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 60.

- Họp giao ban lãnh đạo.

Ngày 20 tháng 3 năm 2024

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại Phiên họp thứ 24, 25 và các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ngày 21 tháng 3 năm 2024:  

Tham dự kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X.

Ngày 25 tháng 3 năm 2024:

- Tham dự tiếp công dân định kỳ của HĐND tỉnh.

- Họp giao ban lãnh đạo.

Ngày 27 tháng 3 năm 2024:

 Đ/c Trưởng Ban tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 61.

Ngày 28 tháng 3 năm 2024:

- Tham dự Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

- Trình Thường trực Tỉnh ủy dự thảo Báo cáo kết quả công tác Nội chính, PCTNTC, CCTP trên địa bàn tỉnh quý I/2024, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.

Ngày 29 tháng 3 năm 2024:

+ Ban hành Báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tháng 3/2024.

+ Ban hành Chương trình công tác tháng 04/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngoài Chương trình trên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lịch cho phù hợp.

Lượt xem: 126