Chương trình hành động số 51-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh In trang
30/03/2023 03:06 CH

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 51-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 258
Tệp đính kèm
Liên quan