NÉ TRÁNH, ĐÙN ĐẨY, LÀM VIỆC CẦM CHỪNG, SỢ TRÁCH NHIỆM KHÔNG DÁM LÀM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, NHẤT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC In trang
16/11/2023 10:31 SA

Để khắc phục tình trạng, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần có cơ chế, chính sách đúng đắn và tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, sát với thực tiễn, đó là kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và biện pháp hành chính, kỷ luật, kỷ cương; giữa quản lý, giáo dục, rèn luyện của tổ chức và ý thức tự học, tự rèn, tự tu dưỡng của bản thân cán bộ,…

ảnh minh họa (nguồn internet)
ảnh minh họa (nguồn internet)

1. Nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật phát triển kinh tế - xã hội
- Ban hành quy định cụ thể để nhận diện những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức để làm cơ sở đánh giá cán bộ, công chức. Sớm sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, nghiên cứu đưa nội dung “khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm” vào luật này. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; đồng thời, có cơ chế, chính sách để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào công tác và gắn bó lâu dài trong các cơ quan Nhà nước.
- Thường xuyên rà soát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan theo hướng rõ ràng, minh bạch hơn, đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ, không chồng chéo, hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo hướng quy định rõ các tiêu chí để xác định, chế tài xử lý đối với các trường hợp né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc các cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế mở để cán bộ, đảng viên, công chức thể hiện hết năng lực của mình, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong các hoạt động vì lợi ích chung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế làm việc; phân công cụ thể nhiệm vụ cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết, cụ thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu quy trình xử lý công việc. Trong đó, quy định cụ thể nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cách thức và quy trình giải quyết công việc để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm không dám làm; cụ thể hóa tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức (kể cả các chức danh lãnh đạo, quản lý) có biểu hiện, hành vi né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm.
- Các cấp ủy tăng cường thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thường xuyên đưa ra các giải pháp cụ thể để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái, vi phạm phạm pháp luật, đạo đức, lối sống, những hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu tham mưu kịp thời các quy định tạo hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, giải tỏa được tâm lý “sợ làm sai”, “sợ bị xử lý trách nhiệm”, từ đó khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức mạnh dạn hơn trong công tác, phát huy tốt năng lực, trình độ.
2. Nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chú trọng xem xét, đánh giá chất lượng tham mưu giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cần phát hiện, khuyến khích những nỗ lực sáng tạo, đổi mới của cán bộ, công chức và quyết liệt bảo vệ cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm với động cơ trong sáng, thực sự vì lợi ích của đất nước, nhân dân.
- Trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử cần được phân loại cán bộ hoặc đối tượng sai phạm để xử lý có lý, có tình. Những trường hợp cán bộ, công chức khi thực thi công vụ có xảy ra sai sót không vì vụ lợi, hoặc kết quả không đạt, hoặc chỉ đạt một phần mục tiêu, hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân, đánh giá công tâm trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể để có cách xử lý giảm nhẹ trách nhiệm, giảm nhẹ hình phạt cho phù hợp; không hình sự hóa các quan hệ hành chính sai phạm vì việc chung; từ đó khuyến khích cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khi công việc đó thực sự vì lợi ích cho đất nước và Nhân dân.
- Xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ, công chức để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực. Phải kiên quyết đấu tranh, sàng lọc loại bỏ những cán bộ, công chức “an phận thủ thường”, “tư duy nhiệm kỳ”, “té nước theo mưa”, “tranh công, đổ lỗi”, mà không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu gắn với chất lượng công tác của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách
- Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tự kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện những điều đảng viên không được làm; thực hiện tự soi, tự sửa theo 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó có 09 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; kiểm tra toàn diện về công tác kê khai tài sản theo quy định. Tập trung coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức hằng năm. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với những cán bộ, công chức ở vị trí công tác nhạy cảm, có quyền lực, dễ lợi dụng kẽ hở của pháp luật, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân, tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về nêu gương đối với người đứng đầu, theo đó là cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ chốt các cấp, đặc biệt là cấp cao, không có ngoại lệ.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, chủ động tự kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý vi phạm nếu có, loại bỏ tư tưởng chờ cấp trên kiểm tra, sợ khuyết điểm, chạy theo thành tích, thiếu tinh thần cầu thị, tự mãn, nhất là khi có vấn đề phát sinh ở địa phương, đơn vị cần kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý dứt điểm từ đầu, không để trở thành điểm nóng, gây dư luận không tốt, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, vi phạm của cá nhân trở thành vi phạm của tập thể. Nơi nào để xảy ra các vụ việc gây bức xúc, nổi cộm, điểm nóng, có dư luận xấu, nhiều đơn thư phản ánh, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, không được phát hiện, xử lý triệt để, kịp thời do thiếu sự kiểm tra, giám sát thì cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm.

- Công tác thi hành kỷ luật Đảng phải được thực hiện nghiêm minh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ, tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước và kỷ luật của đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát các cấp phải được đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, cách thức, quy trình, kỹ năng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời linh hoạt các phương pháp kiểm tra, giám sát trực tiếp và hình thức kiểm tra cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường các hoạt động kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Từ đó, kịp thời, cương quyết thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
3. Nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ
- Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu cho cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong từng cơ quan, đơn vị; xóa bỏ nhận thức của một số cán bộ, công chức có tư tưởng “không làm thì không sai”, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và không dám làm trong thực thi công vụ; khơi dậy lòng tự trọng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên.
- Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế theo quy định, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều; có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể gắn với thực hiện quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
- Thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó đặc biệt chú trọng đạo đức công vụ, văn hóa công sở; nâng cao nhận thức, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhân cách, đạo đức cách mạng, liêm chính, chí công vô tư; thực sự gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
- Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những vụ việc tiêu cực do quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm pháp luật.
- Thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định về chế độ, trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách, lối sống, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, yếu kém, có chế tài xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi trì trệ khi thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng giải quyết công việc kém hiệu quả hoặc có hành vi nhũng nhiễu tổ chức, cá nhân để trục lợi.
- Đổi mới tư duy, cách làm và khắc phục những khuyết điểm, yếu kém trong từng khâu công tác cán bộ; xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách về phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng; trọng dụng người có đức, có tài. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; kiên quyết đấu tranh khắc phục tình trạng chạy chức, chạy quyền.
- Thực hiện nghiêm quy định về phân cấp quản lý cán bộ, về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện công tác cán bộ, từ khâu tuyển dụng đến quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn. Thực hiện nghiêm quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ, công chức, bố trí công tác đối với sau khi bị kỷ luật. Định kỳ rà soát, đánh giá, đưa ra khỏi quy hoạch hoặc kịp thời điều chuyển công tác khác đối với các trường hợp năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao; thay thế, sàng lọc những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không giải quyết, quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định của Đảng và Nhà nước gắn với thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và quy chế phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.
4. Nhiệm vụ, giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng
- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đổi mới việc ban hành và thực hiện nghị quyết của Đảng, nhằm tạo thuận lợi nhất cho quá trình triển khai đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống kịp thời và hiệu quả, phù hợp với đặc điểm địa bàn, từng cơ quan, địa phương, đơn vị. 

- Tập trung rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Quan tâm cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường, yên tâm công tác; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức nghiên cứu, nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, có sự chủ động xử lý công việc.
- Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát sửa đổi bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản trong quá trình triển khai còn chồng chéo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải bám sát cơ sở, quan tâm, xử lý dứt điểm, kịp thời các vụ việc phát sinh ở cơ sở, nhất là các vụ việc mà chủ trương, chính sách chưa rõ ràng, cụ thể và dám chịu trách nhiệm về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của mình.

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nghiêm túc trong việc đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức hằng năm gắn với mô hình mới, cách làm sáng tạo, kiên quyết không đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở những nơi không có mô hình mới, sản phẩm cụ thể.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan báo chí và Nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

5. Nhiệm vụ, giải pháp về chế tài xử lý đối với cán bộ có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm

- Cấp ủy, chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, tạo điều kiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên. Yêu cầu mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chi ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

- Không đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm. Kịp thời rà soát, xử lý, thay thế hoặc điều chuyển công tác khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm.

- Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của các tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội và của quần chúng nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức gắn với thực hiện nghiêm chế độ công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí cho thôi chức vụ, điều động, chuyển đội vị trí công tác đối với những trường hợp cố tình né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm.

- Tiếp tục cụ thể hóa cơ chế, chính sách, quy định rõ chức trách, nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức tùy theo vị trí công tác và chức vụ đảm nhiệm; có chế tài cụ thể hơn để xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích bản thân lên trên, lên trước lợi ích tập thể, cộng đồng, vì lợi ích riêng mà né tránh trách nhiệm, không tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bê trễ công việc, đùn đẩy trách nhiệm.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức tránh hình thức, qua loa, thiếu thực tiễn, “dĩ hòa vi quý”, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức tích cực góp ý xây dựng, năng động, sáng tạo, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời cụ thể hóa và thực hiện tốt Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị để tạo hành lang pháp lý cụ thể nhằm bảo vệ tốt những cán bộ, công chức năng động, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, đặc biệt là đối với người đứng đầu, lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành.

Theo Báo cáo số 469 của Tỉnh ủy Lâm Đồng

Lượt xem: 3.121