Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW của BCHTW Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí In trang
28/08/2019 12:00 SA

Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 21-KL/TW của BCHTW Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí 

Lượt xem: 2.602
Tệp đính kèm