Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng: Quá trình hình thành và phát triển In trang
27/10/2014 12:00 SA

Ngày 10-9-2015, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn số 11546-CV/VPTW thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 05-01 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng. Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng, xin được tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng thành lập lần thứ nhất

Thực hiện Quyết định số 48-QĐ/TW ngày 17-7-1979 của Ban Bí thư “về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh, thành ủy”; ngày 28-7-1983 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Quyết định số 11-QĐ-NS/TU “về việc thành lập Ban Nội chính của Tỉnh ủy Lâm Đồng”. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng có chức năng là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh uỷ chỉ đạo về công tác nội chính, bao gồm công tác của các ngành: Công an, Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp trong Tỉnh.

Nhiệm vụ chủ yếu của Ban Nội chính Tỉnh ủy là giúp Tỉnh uỷ theo dõi công tác giải thích thi hành pháp luật trong các cơ quan Nhà nước và trong nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa II) được điều động giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Trong giai đoạn 1983-1985, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác đấu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, đặc biệt là tham mưu giải quyết vấn đề Fulro gắn với xây dựng toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chặn đứng hoạt động phản cách mạng của các thế lực đội lốt tôn giáo và các loại đối tượng phản động khác; tập trung chống địch phá hoại kinh tế và phá hoại đường lối của Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ…Phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong quản lý kinh tế … qua đó, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, sai phạm đã kịp thời tham mưu chấn chỉnh. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và một số vụ án quan trọng, phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của địa phương;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa V); ngày 03-4-1986 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1228-QĐ/NS/TU về việc sáp nhập Ban Nội chính Tỉnh ủy vào Văn phòng Tỉnh ủy và thành lập Tổ Nội chính thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tái thành lập lần thứ 2

Sau Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 86-QĐ-NS/TU ngày 29-11-1986 về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy để tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo công tác nội chính. Chức năng nhiệm vụ vẫn được giữ nguyên như khi chưa giải thể. Đồng chí Huỳnh Minh Nhựt – nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Phó trưởng ban thứ nhất, các đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hạnh và đồng chí Đỗ Ngọc Hải chỉ định làm Phó trưởng ban.

Trong giai đoạn 1986-1988, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung phối hợp với các ngành trong khối tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết một số vụ tiêu cực, nội bộ liên quan đến cán bộ do Tỉnh ủy quản lý hoặc các vụ án do cơ quan pháp luật thỉnh thị về đường lối xử. Ban cũng được giao trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hưởng ứng “Những việc cần làm ngay” và Chỉ thị 09-CT/TU của Ban Thường vụ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để sử dụng tốt hơn các báo chí trong đấu tranh chống tiêu cực”.  Tham gia với Thường trực Ban chỉ đạo 03 của tỉnh phục vụ việc chỉ đạo và triển khai công tác đấu tranh chống Fulro và việc mở hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống Fulro từ 1975 – 1987. Chủ trì hoặc tham gia cùng các ngành chức năng liên quan kiểm tra, kết luận để đề xuất giải quyết một số đơn thư, khiếu tố phức tạp liên quan đến chức năng của Ban. Triển khai các công tác nghiên cứu, theo dõi hoạt động của các ngành trong khối, thực hiện được một số yêu cầu về tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo uốn nắn những thiếu sót lệch lạc và những biểu hiện thiếu nhất trí trong hoạt động nội chính.

Trong giai đoạn này, ngoài Ban Nội chính Tỉnh ủy còn có các huyện Đạ Huoai, Bảo Lộc, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt đã bố trí cán bộ chuyên trách công tác nội chính của cấp ủy.

Căn cứ Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 22-7-1986 của Bộ Chính trị về kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực của bộ máy và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI về đổi mới công tác tổ chức, chấn chỉnh tổ chức, tinh giản biên chế trong bộ máy của Đảng, bộ máy quản lý nhà nước…Ngày 25-3-1988, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 18-QĐ/TU sáp nhập Ban Nội chính Tỉnh ủy vào Văn phòng Tỉnh ủy, thành lập Tổ chuyên viên nghiên cứu công tác nội chính và tiếp dân trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tái thành lập lần thứ 3

Căn cứ tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 28-9-1993, ngày 25-10-1993 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 39-QĐ/TU về việp thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ban Nội chính Tỉnh ủy có chức năng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp giúp Thường trực Tỉnh ủy theo dõi hoạt động của các ngành nội chính và sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về lĩnh vực an ninh – quốc phòng.

Nhiệm vụ chủ yếu của Ban Nội chính Tỉnh ủy là giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng về tăng cường pháp chế XHCN trên các lĩnh vực an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội… nhằm tăng cường ổn định chính trị và bảo vệ chế độ XHCN. Nắm tình hình các cơ quan trong khối nội chính, đảm bảo hoạt động đúng chủ trương, chính sách, quan điểm, đường lối của Đảng. Theo dõi, nghiên cứu, đề xuất đường lối chỉ đạo đối với những vụ án quan trọng có ảnh hưởng về mặt chính trị hoặc liên quan đến cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí Trương Văn Ngộ - Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Trọng Diệp và đồng chí Trần Trọng Bình giữ chức Phó trưởng ban. Năm 1996, đồng chí Huỳnh Minh Xuyến – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được chỉ định kiêm chức Trưởng ban thay đồng chí Trương Văn Ngộ nghỉ chế độ.

Trong giai đoạn 1993-1999, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực nội chính góp phần thiết thực trong việc đề ra định hướng chiến lược cũng như sách lược từng thời kỳ phục vụ cho việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Giúp cấp ủy kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính: tham mưu cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các ngành bảo vệ pháp luật theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII). Phối hợp Ban Kinh tế Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Bộ Chính trị về việc giữ gìn an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu.

Giúp Tỉnh ủy triển khai thực hiện sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia chống diễn biến hòa bình của địch; tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định 114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 17-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu.

Trong giai đoạn này, có 03 địa phương đã bố trí cán bộ chuyên trách công tác nội chính của cấp ủy là Di Linh, Đức Trọng và Lâm Hà.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII) về một số vấn đề về tổ chức bộ máy và tiền lương, căn cứ Thông báo số 264-TB/TW ngày 19-11-1999 của Thường vụ Bộ Chính trị; ngày 30-12-1999 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 866-QĐ/TU về việc giải thể Ban Nội chính Tỉnh ủy. Chức năng nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao cho Văn phòng Tỉnh ủy đảm nhiệm.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tái thành lập lần thứ 4

Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) họp từ ngày 7 đến 15-5-2012 về lập lại Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh, thành ủy; ngày 13-5-2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 992-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính - Tiếp dân của Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thê –Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và đồng chí Vũ Văn Sê – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Về chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo Quy định số 183-QĐ/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Từ khi tái thành lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ theo Quy định số 183-QĐ/TW, đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trên lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tham mưu, thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng hàng năm; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức một số hội nghị sơ, tổng kết nghị quyết, chỉ thị…của Trung ương liên quan công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại địa phương. Chủ động tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại một số địa phương có vấn đề nổi cộm về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo chủ trương, đường lối giải quyết một số vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương

CBCC Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tham gia Hội thi CBCC tài năng thanh lịch năm 2014
CBCC Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tham gia Hội thi CBCC tài năng thanh lịch năm 2014

Trải qua các lần thành lập, giải thể, với số lượng cán bộ công chức dao động theo từng thời kỳ nhưng với chức năng chính là tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo toàn diện lĩnh vực nội chính; Ban Nội chính Tỉnh ủy các thời kỳ luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng hết sức quan trọng, là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước, địa phương. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính sẽ góp phần ổn định chính trị, xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Lượt xem: 1.415